در سمینار بازاریابی معکوس که در دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار شد، مهندس اشکان اسدپور   به عنوان مدیرعامل شرکت آفاکو و پدید آورنده شبکه تجاری در ایران  با حضور دکتر احمد روستا به عنوان پدر علم بازاریابی ایران  به ارائه مطالب و نکات فروش هوشمند و تغییرات آینده بازار پرداخت.